MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA

Unitățile de învățământ, ca parte a structurii sistemului socioeconomic al unei națiuni, reprezintă niște elemente esențiale privind evoluția acelei societăți pe termen mediu și lung.

Dată fiind această importanță cu efecte în toate direcțiile de organizare și funcționare a unei comunități, rămâne esențială conectarea școlilor cu comunitatea pentru identificarea, dezvoltarea și, ulterior, implementarea unor inițiative comune în beneficiul elevilor.

Acest lucru se poate realiza prin deschiderea factorilor de decizie și a reprezentanților unităților de învățământ către toate propunerile de colaborare venite din comunitate și plasarea, ÎNTOTDEAUNA, a interesului profesional pe educația elevilor.

Din fericire, dezvoltarea de parteneriate de lucru între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali, reprezintă un capitol distinct din regulamentul cadru de funcționare al oricărei unități de învățământ.

În acest context, considerăm că este important ca potențialii parteneri educaționali, ce au inițiative și idei dedicate educației elevilor, să cunoască aceste prevederi legale și să le valorifice ori câte ori au ocazia, motiv pentru care le vom publica și noi în cuprinsul acestui articol.

„Capitolul 7_Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali

Art. 189 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.

Art. 190 Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 191 Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administrației publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Art. 192 Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administrației publice locale şi cu organizațiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală”.

Art. 193 (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învățământ.

Art. 194 (1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenţii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la agentul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 195 (1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unității de învățământ.
(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.
(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.
(5) Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.
(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.”

Și, pentru că elevii de azi vor fi profesioniștii de mâine pe care îi vom întâlni în toate sectoarele economice, profesioniști ce se vor afla în poziția de a ne rezolva chiar nouă un set de probleme și necesități, inițiați și susțineți, indiferent de rolul și statutul vostru în societate dar cu multă responsabilitate și seriozitate, educația copiilor noștri.

Lucrurile se fac mult mai bine împreună! Garantat.