MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

Proiect

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ASOCIAȚIA PATRONILOR TULCEA a demarat începând cu data de 30 octombrie 2020 proiectul cu titlul: MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ.

Liderul de proiect (LP1) este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (asociație nonguvernamentală) constituită conform OG nr.26/30.01.2000 cu modificările și completările ulterioare.

Partenerul unic de proiect (P1) este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (asociație nonguvernamentală) constituită conform OG nr.26/30.01.2000 cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Obiectivele proiectului sunt:

Creșterea gradului de participare, pentru un număr de 144 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar regiunea sud est, din județele Tulcea și Constanța, la programe de învățare practică derulate la angajatori, pe cuprinsul unui an școlar, conform planului de învățământ și a metodologiilor specifice unităților de învățământ cooptate, în termen de 24 de luni.

Accesibilizarea și susținerea, în termen de 24 de luni, a procesului de organizare și derulare de programe de învățare la locul de muncă, pentru un număr de minim 144 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județele Tulcea și Constanta, prin dezvoltarea de parteneriate (sau convenții) de practică, cu parteneri de practică din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Consolidarea competențelor profesionale și transversale practice, în termen de 24 de luni, pentru un număr de minim 144 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar, proveniți din mediul rural si urban din județele Tulcea și Constanța, prin participarea la programe de consiliere și orientare profesională corelate cu programe practice de învățare derulate în contexte reale de muncă în cadrul parteneriatelor de practică încheiate preponderent cu structurile economice din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Activitățile principale derulate în acord cu prevederile programului sunt:

Implementarea parteneriatelor de practică între instituțiile de învățământ din județele Tulcea și Constanța și structurile economice din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pregătirea, organizarea contextului și derularea stagiilor de învățare la locul de muncă pentru membrii grupului țintă.

Organizarea și coordonarea activităților transversale necesare implementării optime a proiectului.

Pregătirea contextului, organizarea și derularea sesiunilor de consiliere și informare profesională pentru elevi.

Efectele/rezultatele pozitive sunt date de:

• creșterea gradului de conștientizare asupra beneficiilor participării la programe de învățare la locul de muncă, prin intermediul campaniei de promovare și a sesiunilor de consiliere;
• creșterea gradului de conștientizare a conceptelor privind egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă;
• creșterea nivelului de utilizare a competențelor digitale în contexte profesionale;
• formarea și dezvoltarea de competențe profesionale adaptate la cele mai recente evoluții de pe piața muncii în ocupații competitive, solicitate pe piața muncii;
• formarea și dezvoltarea de competențe transversale, inclusiv TIC, transferabile, necesare pentru a menține competitivitatea unui angajat;
• creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național;
• creșterea aptitudinilor de muncă pentru elevii din învățământul profesional și tehnic;
• posibilitatea desfășurării stagiilor de practică într-un cadru bine organizat, cu tutori formați în profesia de interes;
• acces la materiale suport performante;
• creșterea know-how-ului organizațiilor care implementează acest proiect și implicit și a operatorilor economici subcontractați, prin transferul de bune practici.
• dezvoltarea de noi parteneriate de lucru între actori publici locali, instituții de învățământ și sectorul privat;